DOI: https://doi.org/10.20535/2617-0965.2019.2.3.163650

Боротьба з шумовим забрудненням на залізниці

Vladyslav Yaroslavovych Ryzhko, Oleksii Victorovych Bogdanov

Анотація


Експериментально досліджено ділянку залізничної дороги. Шумові рівня на ділянці склали: еквівалентний - 61 дБА, еквівалентний потоку потягів - 64 дБА, максимальний - 85 дБА. Експеримент проводився в нічний час доби при найбільшій інтенсивності руху потягів. Обрана ділянка була щільно забудована, що унеможливлювало боротьбу з шумом методом лісових насаджень. Було запропоновано встановити колійні амортизатори та прокладок, а також шумозахисних екранів висотою не менше 2м. Виконання даних умов дозволить знизити шум на цій ділянці на 16 – 20 дБА. (еквівалентний рівень шуму має зменшитись до 41-45 дБА).

Ключові слова


акустика; шум; шумозахист; залізниця; шумозахисні екрани

Повний текст:

PDF

Посилання


Zaverukha N.M.; Serebr’akov V.V.; Skyba Yu. A. «Osnovy ekologii: navch. posibn. 2-e vud. [The basics of ecology: teach. manual 2nd view],» Karavela, p. 307, 2008.

Bobin YeV. «Umen'sheniye akusticheskogo zagryazneniya okruzhayushchey sredy pri organizatsii skorostnogo dvizheniya poyezdov [Reduction of acoustic pollution in the organization of high-speed trains],» Proektuvannya, vyrobnytstvo ta ekspluatatsiya avtotransportnykh zasobiv ta poyizdiv, №7, pp. 79-82, 2000.

Kirpa G.N.; Korzhenevich I.P.; Kurgan N.B. «Bor'ba s proizvodstvennym shumom na zheleznodorozhnom transporte [Combating industrial noise in railway transport],» Transport, p. 142, 1964

Pavlishyna O.M. «Shumopohlynalʹna efektyvnistʹ zakhysnykh shumovykh nasadzhenʹ zaliznytsʹ [Noise-absorbing efficiency of protective noise planes of railways],» Naukovyy visn. Nats. un-tu bioresursiv i pryrodokorystuvannya Ukrayiny, №164, pp. 202-209, 2011

Chernyuk L.H.; Pepa T.V.; Chekhovsʹka M.M. «Transport i okhorona navkolyshnʹoho seredovyshcha v rehionakh Ukrayiny: navch. Posib [Transport and environmental protection in the regions of Ukraine: training. manual],» Naukovyy svit, p 190, 2004

Shumyn R.M.; Yonda M.Ye; «Vplyv shumu zaliznychnoho transportu na akustychnyy rezhym mista Lʹvova [Influence of noise of railway transport on the acoustic mode of the city of Lviv],» Zbirka tez dopovidey naukovo-praktychnoyi konferentsiyi «Aktualʹni pytannya hihiyeny ta ekolohichnoyi bezpeky Ukrayiny» 24–25 kvitnya 2003, №5, Kyiv, 2003. URL: www.health.gov.ua/publ/conf.nsf/bynum?openform& type=14739609

Directorate general for internal policies // policy department b: Structural and cohesion policies. Reducing railway noise pollution / European Union, Brussels, 2012, DOI: 10.2861/66417

Dorsch 2009, Dr. Stefan Dorsch: State of the Art - UIC-Project, Technology of Composite Brake Blocks; Paris, 10.11.2009; presentation in Paris November, 10th 2009.

Hemsworth 2006, Brian Hemsworth: Noise Reduction at Source - EU Funded Projects; presentation held on conference RailNoise 2006; Pisa, 9-10 November 2006. URL: http://www.railroadfastenings.com/blog/types-of-rail-pads.html


Перелік посилань


  1. Zaverukha N.M.; Serebr’akov V.V.; Skyba Yu. A. «Osnovy ekologii: navch. posibn. 2-e vud. [The basics of ecology: teach. manual 2nd view],» Karavela, p. 307, 2008.
  2. Bobin YeV. «Umen'sheniye akusticheskogo zagryazneniya okruzhayushchey sredy pri organizatsii skorostnogo dvizheniya poyezdov [Reduction of acoustic pollution in the organization of high-speed trains],» Proektuvannya, vyrobnytstvo ta ekspluatatsiya avtotransportnykh zasobiv ta poyizdiv, №7, pp. 79-82, 2000.
  3. Kirpa G.N.; Korzhenevich I.P.; Kurgan N.B. «Bor'ba s proizvodstvennym shumom na zheleznodorozhnom transporte [Combating industrial noise in railway transport],» Transport, p. 142, 1964
  4. Pavlishyna  O.M.  «Shumopohlynalʹna efektyvnistʹ zakhysnykh shumovykh nasadzhenʹ zaliznytsʹ [Noise-absorbing efficiency of protective noise planes of railways],» Naukovyy visn. Nats. un-tu bioresursiv i pryrodokorystuvannya Ukrayiny, №164, pp. 202-209, 2011
  5. Chernyuk L.H.; Pepa T.V.; Chekhovsʹka M.M. «Transport i okhorona navkolyshnʹoho seredovyshcha v rehionakh Ukrayiny: navch. Posib [Transport and environmental protection in the regions of Ukraine: training. manual],» Naukovyy svit, p 190, 2004
  6. Shumyn R.M.; Yonda M.Ye; «Vplyv shumu zaliznychnoho transportu na akustychnyy rezhym mista Lʹvova [Influence of noise of railway transport on the acoustic mode of the city of  Lviv],»  Zbirka tez dopovidey naukovo-praktychnoyi konferentsiyi  «Aktualʹni pytannya hihiyeny ta ekolohichnoyi bezpeky Ukrayiny» 24–25 kvitnya 2003, №5, Kyiv, 2003, URL: www.health.gov.ua/publ/conf.nsf/bynum?openform& type=14739609
  7. Directorate general for internal policies // policy department b: Structural and cohesion policies. Reducing railway noise pollution / European Union, Brussels, 2012, DOI: 10.2861/66417
  8. Dorsch 2009, Dr. Stefan Dorsch: State of the Art - UIC-Project, Technology of Composite Brake Blocks; Paris, 10.11.2009; presentation in Paris November, 10th 2009. 
  9. Hemsworth 2006, Brian Hemsworth: Noise Reduction at Source - EU Funded Projects; presentation held on conference RailNoise 2006; Pisa, 9-10 November 2006. URL: http://www.railroadfastenings.com/blog/types-of-rail-pads.html


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Vladyslav Yaroslavovych Ryzhko, Oleksii Victorovych Bogdanov

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.