Balashov, K. I., Klimenko, V. A., shmyrova, L. M., Mamykin, S. V. і Semikina, T. V. (2020) «gt»;, Електронна та Акустична Інженерія, 3(3), с. 21–25. doi: 10.20535/2617-0965.2020.3.3.200203.